Privacy Statement

De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Excelco bv. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Excelco bv aangeboden producten. Indien u niet wenst dat uw gegevens hiertoe worden aangewend, kan u dat laten weten op volgend adres: info@excelco.be.

U kan uw persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door te mailen naar info@excelco.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Excelco bv behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.