Algemene verkoopsvoorwaarden

van Excelco bv, met als maatschappelijke zetel Genkersteenweg 388, 3500 Hasselt, btw-nummer BE0478.626.605, RPR Hasselt en als uitbatingszetel:
Genkersteenweg 388,
3500 Hasselt,
011/23.25.13.

Versie geldig vanaf 02/01/2012

Excelco is een product van Excelco bv.

1. Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling worden de overeenkomsten voor de duur van één maand, één kwartaal of één jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van respectievelijk één maand, één kwartaal of één jaar, tenzij één van de partijen via mail of brief tenminste 7 dagen vóór de afloop van de termijn laat weten dat zij de overeenkomst niet wil verlengen.

2. Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden software aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien Excelco bv of derden.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van software als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Excelco bv en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Excelco bv. De ter beschikking stelling van software strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

De klant verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de software voor de overeengekomen doelstellingen.

4. Aansprakelijkheid

Excelco bv streeft ernaar dat de informatie in haar software up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de software gebeurt op risico van de klant. Excelco bv geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie in haar software, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie.

De aansprakelijkheid van Excelco bv is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Indien de aansprakelijkheid van Excelco bv wordt weerhouden, is Excelco bv er enkel toe gehouden de prijs (de maand, de kwartaal- of jaarprijs) terug te betalen.

5. Beschikbaarheid

Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

6. Privacy

De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Excelco bv. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Excelco bv aangeboden producten.

Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@excelco.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen via mail aan info@excelco.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Excelco bv behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

7. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.